Beograd, 31.03.2017. Nezavisni policijski sindikat Srbije sklopio je sa AIK Bankom a.d. Beograd sporazum o poslovnoj saradnji. Ovim sporazumom predviđene su olakšice za članove sindikata za dobijanje kratkoročnih beskamatnih pozajmica i ponude dugoročnih kredita.
Troškovi koje snose podnosioci zahteva odnose se na troškove administrativne obrade koji iznose 5% na iznos koji se traži. Kako bi se apliciralo neophodno je u jednu od ekspozitura AIK Banke u Srbiji predati popunjen zahtev za kredit, dva primerka potvrde o zapolsenju i visini primanja sa administrativnom zabranom koje je neophodno overiti i područnoj obračunskoj službi i overenu potvrdu o članstvu u Sindikatu (overava sindikat).

Press NPSS