Tref sport na 6 rata-Adidas, Asics, Nike…+Adm.zabrana

 

Prodaja sportske opreme renomiranih brendova po najpovoljnijim cenama u Srbiji.

Za članove NPSS plaćanje do 6 mesečnih rata bez

kamate putem administrativne zabrane, čekovima

gradjana, a postoji mogućnost plaćanja putem kreditnih

kartica.

Da bi ste ostvarili mogućnost kupovine preko

administrativne zabrane OBRAZAC administrativne

zabrane možete preuzeti na dole navedenom sajtu:

http://www.trefsport.com/

___________________________

(naziv preduzeća-ustanove)

Tref Sport.d.o.o.

Bulevar Kralja Aleksandra 253

11 000 Beograd

Tel. 011/310-8007

Fax. 011/310-8009

Na zahtev našeg radnika _________________________________________,matični broj

_____________________ ,zaposlen-a na neodređeno vreme u _____________________

Potvrđujemo da je naš radnik i da se može zadužiti u jednoj od prodavnica preduzeća

“Univers Co”-a, “Tref Sport”-a d.o.o. iz Beograda.

Maksimalni iznos mesečne rate može biti do ____________________ dinara,na do 6

(šest) mesečnih rata.

M.P.

________________________

Ovlašćen radnik

IZJAVA KUPCA

Ovim izjavljujem da sam u potpunosti saglsan ,da u koliko moje preduzeće nije u

mogućnosti da vrši obustave iz zarade izvršim sam mesečne uplate rata kredita na

račun preduzeća “Tref Sport” iz Beograda.

__________________________

Ime i prezime kupca

 

REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI

Stavlja se administrativna zabrana na ukupan iznos od _____________________ dinara,

u 6 (šest) mesečnih rata od _________________ dinara u korist Tref Sporta iz Beograda.

Iznos obustavljenih rata uplaćivati na tek. račun “Tref Sport”-a 170-30005344000-24

______________________________

Potpis kupca-korisnika zarada

Br.lk.________________,Sup_______

JMBG__________________________

Adresa__________________________

Telefon__________________________

______________________________

Pečat i potpis prodavca