Beograd, 27.11.2017. Od početka prošle godine na snazi je izmenjen Zakon o polciji. Kako je pokazala praksa, neke od izmena su išle na štetu policijskih službenika pa je Ministarstvo pripremilo predlog izmena i dopuna Zakona o policiji koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri.

Kao i kod prethodne predložene izmene Zakona o policiji i ovoga puta Nezavisni policijski sindikat Srbije iskoristio je svoje pravo i poslodavcu uputio predloge nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji po određenim tačkama. Kao sindikat koji se u svom radu prioritet daje poštovanju prava policijskih službenika sugerisao je, između ostalog, izmenu delova na koje je u poslednje vreme najčešće i ukazivao a koja se tiču upotrebe sredstava prinude.

Od trenutka kada je nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji posto dostupan javnosti, vode se brojne polemke koje se tiču penzionisanja. Na jednom od prethodnih sastanaka sa radnom grupom Ministarstva, predstavnici Sindikata sugerisali su poslodvcu da bi trebalo penzionisati sve učesnike ratnih dejstava imajući uvidu da svi oni imaju po 20 i više godina u službi i da su u toku borbenih dejstava obavljali iste zadatke,a ovakvim odlukama bi se našli u nepovoljnijem položaju.

Prema novom nacrtu, nakon člana 173 koji se odnosi na prestanak radnog odnosa i odlazak u starosnu penziju dodaje se član 173a kojim se predviđa da „policijski službenik koji radi ili je radio na specifičnim, odnosno operativnim poslovima i kojima dalji rad na tim poslovima ili u tim organizacionim celinama nije više moguć usled posebnih uslova rada ili uslova radnog mesta, a koji navrši 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na poslovima u Ministarstvu na kojima se staž osigursanja računa sa uvećanim trajanjem, uz zahtev, može prestati radni odnos sa pravom na starosnu penziju, pre opštih uslova za sticanje starosne penzije.

Ukoliko pomenuti član bude usvojen u ovom obliku, doći će do jaza koji će izazvati selektivni odnos, pa će učesnici ratnih dejstava ostati uskraćeni za mogućnost penzionisanja, dok će u penziju po ovom osnovu moći policijski službenici koji su u službu stupili nakon što su ratna dejstva na ovim prostorima završena.

Press NPSS