Sremska Kamenica, 27.01.2018. Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici raspisao je juče konkurs za prijem 400 novih polaznika na jednogodišnje stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova za potrebe PU za grad Beograd i 250 polaznika za 17 područnih policijskih uprava. Konkurs je otvoren narednih 30 dana od dana objavljivanja, kada kandidati mogu podneti traženu dokumentaciju.

Uz popunjeni obrazac prijave koju mogu dobiti u policijskoj stanici, kandidati podnose i sledeća dokumenta:

  • Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac u PS)
  • Original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
  • Original izvod iz matične knjige rođenih
  • Original uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci)
  • Overenu kpiju diplome završene srednje škole
  • Overene kopije svedočanstava sva četiri razreda srednje škole
  • Očitanu ličnu kartu ili overenu kopiju l.k. koja nije čipovana
  • Overenu kopiju vozačke dozvole „B“ kategorije

Pored osnovnih uslova propisanih za ovaj konkurs neophodno je da kandidat ima ne manje od 18 godina i ne više od 24 godine starosti, kao i da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Postupak izbora kandidata sastoji se od tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda. Kvalifikacioni ispit koji kandidati polažu sastoji se iz četiri dela: provera jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, provera psihološkog statusa, provera bazično-motoričkog statusa i intervjua, a svaki pojedinačni deo je eliminacioni za one koji ne zadovolje kriterijume.

Oni kandidati koji ispune sve uslove za upis rangiraju se na osnovu ostvarenih rezultata, a nakon utvrđene konačne rang liste odluku o prijemu donosi Ministar. Kandidati koji nisu primljeni, nakon prijema obaveštenja o tome mogu Ministru uputiti zahtev da preispita odluku. Oni koji su primljeni na obuku dobijaju status polaznika Osnovne policijske obuke, a nakon završene obuke stiču mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu u svojstvu pripravnika, u skladu sa Zakonom.

Press NPSS