Beograd, 23.03.2018. Skupština Srbije na jučerašnjem glasanju usvojila je 32 zakona i Sporazum između MUP-a i federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju. Pored izmena i dopuna Zakona o policiji, usvojen je i Zakon o saobraćaju, Zakon o evidenciji i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, Zakon o javnom redu i miru.

Jedno od pitanja koje je i među pripadnicima MUP-a jako aktuelno je penzionisanje pripadnika specijalnih jedinica učesnika ratnih dejstava koje je predviđeno novim zakonom. Tokom skupštinske rasprave kao zamerka izneto je da se predviđenom izmenom na neki način pojedini pripadnici diskriminišu, odnosno da bez obzira na ispunjen uslov za godine staža ne ispunjavaju uslov starosnog minimuma i iz tog razloga neće moći da se penzionišu. Međutim, amandmani na ovaj predlog nisu usvojeni pa je tako posle čl. 173. Dodat čl. 173a koji precizira:
policijski službenik koji radi ili je radio na specifičnim, odnosno operativnim poslovima i kojima dalji rad na tim poslovima ili u tim organizacionim celinama nije više moguć usled posebnih uslova rada ili uslova radnog mesta, a koji navrši 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na poslovima u Ministarstvu na kojima se staž osigursanja računa sa uvećanim trajanjem, uz zahtev, može prestati radni odnos sa pravom na starosnu penziju, pre opštih uslova za sticanje starosne penzije.“

Drugo aktuelno pitanje je dopunski rad policije, odnosno pitanje nespojivosti profesija sa policijskom. Istaknuto je da bi možda bilo dobro na neki nacin obezbeđenje koje policijski službenici privatno obavaljaju odeliti, ne izjednačavati obezbeđenje noćnih klubova sa obezbeđenjem firmi.

Kako je resorni Ministar u toku skupštinske rasprave predočio u interesu je MUP-a je da policajci rade određene poslove, jer su oni zapravo na dužnosti 24h i samim svojim angažovanjem na nekim od poslova mogu doći do određenih operativnih saznanja. Iz tog razloga MUP će predvideti koje će to tačno profesije biti.

Novim izmenama takodje su predvidjene i precizirane odredbe koje se odnose na preventivne mere sektora unutrašnje kontrole razrađivanjem postojećih instrumenata u cilju suzbijanja korupcije u MUP-u.

Press NPSS