Beograd, 03.04.2018. Danas stupaju na snagu izmene i dopune Zakona o policiji koje je Narodna skupština usvojila 22.03.2018. Različita pitanja su izneta na skupštinskoj raspravi, ali jedno od važnijih koje je ostalo da i dalje izaziva nedoumice i nakon usvajanja Zakona jeste Čl 173a koji se tiče penzionisanja policijskih službenika.

Dodati Čl 173a koji će važiti do kraja 2018. godine propisuje sledeće: „policijski službenik koji radi ili je radio na specifičnim, odnosno operativnim poslovima i kojima dalji rad na tim poslovima ili u tim organizacionim celinama nije više moguć usled posebnih uslova rada ili uslova radnog mesta, a koji navrši 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na poslovima u Ministarstvu na kojima se staž osigursanja računa sa uvećanim trajanjem, uz zahtev, može prestati radni odnos sa pravom na starosnu penziju, pre opštih uslova za sticanje starosne penzije.
Ministar odlukom utvrđuje organizacione celine u kojima se obavljaju ili su se obavljali poslovi iz stava 1. ovog člana.

Kako u ovom slučaju nije jasno definisano koji su to pripadnici policije obuhvaćeni određenim članom Zakona, veliki broj kolega se obratio NPSS-u sa molbom da preciznije objasnimo na koga se ovaj član odnosi. Kako je upravo članom 173a predviđeno da Ministar aktom utvrdi koje su to organizacione celine koje će biti obuhvaćene, Nezavisni policijski sindikat Srbije uputio je dopis resornom Ministru kako pripadnici policije ne bi imali nikakvih nejasnoća kada su u pitanju njihova prava i obaveze predviđene Zakonom o policiji.

Imajući u vidu gore navedeno, odnosno da će Ministar odlučivati o tome na koga će se pomenuti član primenjivati NPSS je u istom dopisu ukazao Ministru da bi on trebalo da obuhvata i pripadnike Posebnih jedinica policije. Obzirom da su njeni pripadnici, od formiranja Milos 2Posebnih jedinica milicije 1994. godine, preko Posebnih jedinica policije (od 1997.god), pa do današnje Interventne jedinice policije (preimenovana 2002.god) prošli kroz brojne bezbednosne zadatke, od kojih su svakako najteži oni koji se tiču ratnih dejstava na KiM, smatramo da bi trebali biti obuhvaćeni ovim aktom.

Obzirom da ovim Članom nije jasno definisano na koga se odnosi i da je tek ostavljeno da se precizira, odlučili smo da reagujemo. Nepravda prema onima koji su bili spremni živote da daju za ovu zemlju mora se ispraviti tako što bi im se omogućilo penzionisanje.“Miloš Jelenković, predsednik NPSS-a.

Press NPSS