Beograd, 12.04.2018. Danas su predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata predstavnicima Radne grupe MUP-a za saradnju sa sindikatima izložili probleme i pitanja sa kojima se susreću policijski službenici na terenu. Redovni mesečni sastanak održan je u MUP i tom prilikom su obrađene sledeće teme:

-Izmene i dopune Zakona o policiji stupile su na snagu prošle nedelje i jedna od većih nepoznanica jeste novi član 173a koji se odnosi na penzionisanje. Povodom toga se NPSS obratio MUP-u, ali je informacija kada će Ministar doneti akt kojim će bliže definisati Čl. 173a Zakona o policiji, s obzirom da isti važi do 31.12.2018. godine i da li će tim aktom biti obuhvaćene i jedinice PJM, IJP i PJP, zatražena i od članova Radne grupe.
Predstavnici Radne grupe istakli su da je u pripremi akt kojim će biti precizirano koje OJ će biti obuhvaćene ovim članom Zakona i biće donet u narednom periodu. Do 31.12.2018. će moći da se predaju zahtevi, ali će svi detalji biti poznati kada bude donet akt. U postupku razmatranja je inicijativa NPSS-a koja je nedavno podneta, da se omogući penzionisanje pripadnicima PJM, IJP i PJP.

-Izmenama i dopunama je po prvi put u važeći Zakon o policiji (Čl. 156) uneta definicija o pripravnosti, a taj isti član propisuje da će nadležni Ministar odrediti sadržinu i izgled naloga za pripravnost. Ono što sve policijske službenike interesuje jeste kada se očekuje izrada tog akta i na koji način se do tada reguliše tematika pripravnosti ?
Predstavnicima Sindikata predočeno je da je rok za donošenje novog pravilnika dve godine. Do donošenja novog važiće stari pravilnik i obrasci koji su objavljeni u Službenom glasniku, a popunjavanje naloga za pripravnost je obavezno.

-Obzirom na ekonomsko-socijalni momenat pitanje koje najviše interesuje sve zaposlene u MUP-u jeste da li će u toku 2018. godine biti povećanje plate za zaposlene u Ministarstvu untrašnjih poslova ?
Predstavnici Radne grupe još uvek nemaju tačnu informaciju koliko i kada će biti povećanje plate.

-Policijski službenici PS Loznica koji rade na poslovima kripto zaštite trenutno pripadaju Odseku za informacije, da li će ući u sastav Direkcije policije obzirom da je kripto zaštita nekada bila deo Direkcije ? Takođe da li će dobiti status OSL ili PD ?
Kada je u pitanju rad policijskih službenika na poslovima kripto zaštite u PS Loznica, nije predviđeno da se kripto zaštita vraća Direkciji policije već će ostati pri Odeljenju za informacije i bezbednost. Što se statusa tiče imaće status PD i u skladu sa tim legitimaciju.

-Kada se može očekivati da kolege koji rade u kripto zaštiti dobiju službene legitimacije i da li će im dobijanjem istih biti vraćeno službeno oružje – pištolj ?
Iz Radne grupe je potvrđeno da će do kraja godine biti izrađene posebne, čipovane legitimacije ne samo za zaposlene u kripto zaštiti, već za sve zaposlene u MUP-u. Oni će dobiti status PD pa obzirom na to neće im biti vraćeno oružje.

Press NPSS