Beograd, 18.04.2018. Nedavno usvojenim uizmenama i dopunama Zakona o policiji u isti je unet i nov Član 173a koji se odnosi na penzionisanje pripadnika policije. Odredbama ovog člana ostavljeno je da Ministar svojom odlukom precizira koje će to OJ biti njime obuhvaćene  što je i učinjeno.

Odlukom koju je MUP doneo organizacione celine na koje se odnosi Čl. 173a su Specijalna antiteroristička jedinica, Žandarmerija, Jedinica za specijalne operacije, Protivteroristička jedinica i pripadnici Posebne jedinice milicije, odnosno Posebne jedinica policije koji su bili angažovani na specifičnim, operativnim poslovima. Prihvaćena je inicijativa koju je odmah nakon donošenja zakona Nezavisni policijski sindikat Srbije je podneo da se u Čl. 173a uvrste i pripadnici posebnih jedinica obzirom da su isti bili učesnici ratnih dejstava koji su se odigravali na našim prostorima.

Obzirom da je PJM, nastala 1994. godine, preimenovana u PJP 1997. godine (do 2001. godine) i da nijedna od ove dve jedinice nema kontinuitet od 15 godina, to znači da pripadnici ovih jedinica trebaju imati efektivni petnaestogodišnji staž angažovanjem u nekim od specijalnih jedinica obuhvaćenih novim članom Zakona.

Uslovi koji su potrebni za odlazak u starosnu penziju, pored pripadnosti ovim organizacionim jedinicama istaknuti su u Čl. 173a: “policijski službenik koji radi ili je radio na specifičnim, odnosno operativnim poslovima i kojima dalji rad na tim poslovima ili u tim organizacionim celinama nije više moguć usled posebnih uslova rada ili uslova radnog mesta, a koji navrši 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na poslovima u Ministarstvu na kojima se staž osigursanja računa sa uvećanim trajanjem, uz zahtev, može prestati radni odnos sa pravom na starosnu penziju, pre opštih uslova za sticanje starosne penzije.“ Njegove odredbe važiće do 31.12.2018. godine, a tačan broj policajaca koji će moći da ostvari prava po ovom osnovu odrediće MUP za svaku organizacionu jedinicu, kako ni u kom slučaju ne bi trpelo njihovo funkcionisanje.

Narednih dana će izaći instruktivna depeša kojom će biti precizirane visine penzija kao i ostali uslovi.

Press NPSS