Beograd, 17.07.2018. Radno-pravni status zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova prvo je pitanje na koje se Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS) fokusira u svom radu. Jedan od češćih problema iz ove oblasti jesu disciplinski postupci koji su pokrenuti i vođeni protiv policijskih službenika i ostalih zaposlenih u MUP-u.

Prilikom donošenja Zaključka o pokretanju disciplinskog postupka potrebno je utvrditi osnovanost za pokretanje istog, odnosno činjenica koje izvesno ukazuju na povrede službene dužnosti pravno kvalifikovane Zakonom o policiji. Nezavisni policijski sindikat Srbije iz razloga zaštite radno-pravnog statusa zaposlenih u MUP-u na raspolaganju je svojim članovima stavio nekoliko pravnih stručnjaka, koji su u protekloj godini zabeležili pozitivan učinak u svom radu. U prvih šest meseci ove godine pravni tim NPSS-a obavio je 423 pravna saveta, 146 pristupa ročištima, 41 žalbu, 21 tužbu, 30 prigovora disciplinskim starešinama, sastavljena su 283 dopisa i različitih molbi i zahteva za solidarnu pomoć i 63 disciplinska postupka.

Članovi NPSS-a se mogu obratiti pravnom timu Sindikata po pitanju rešavanja svih problema koji se tiču njihovog radno-pravnog statusa gde će prvobitno dobiti pravni savet o postupanju, a zatim i adekvatno reagovanje ukoliko je potrebno. Zbog problema koji nastaje u postupcima utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenih u MUP-u Nezavisni policijski sindikat Srbije je na jednom od sastanka sa radnom grupom MUP-a ukazao na postojanje istog. Naime, u praksi postoji veliki broj disciplinskih postupaka koji se okončavaju oslobađajućim rešenjem jer nije bilo nužno pokretanje postupka. Iz tog razloga doneto je uputstvo za postupanje po inicijativama za pokretanje disciplinskog postupka u kome je jasno navedeno da incijativa o pokretanju dsiciplinskog postupka ne mora nužno da prouzrokuje donošenje zaključka o pokretanju disciplinskog postupka.

Iz razloga loše prakse, odnosno neprimene pomenutog uputstva iz novembra, nakon sugestije NPSS-a isto je ponovljeno prema svim OJ na terenu, a takođe će poslodavac obaviti poseban sastanak sa disciplinskim organima u vezi pokretanja disciplinskih postupaka.

Press NPSS