Beograd, 09.11.2018. Skupština Srbije usvojila je danas na trećoj sednici Predlog izmene i dopune zakona o policiji. Poslednje izmene i dopune usvojene su u martu ove godine, a najnovije unele su u Zakon o policiji precizno određene platne grupe i platne razrede.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović prvobitno je poslanicima predstavio Predlog izmene i dopune Zakona o policiji uz obrazloženje najbitnijih stavki istakavši da neće biti smanjenja plata, već naprotiv da je za narednu godinu planirano povećanje plata pripadnika MUP-a. Zbog uspostavljanja novog sistema plata, kako bi za obavljanje istih poslova u različitim delovima ministarstva svi bili isto plaćeni, stepen uvećanja plata će biti veći za one čija je plata vrednovana kao visa, a primaju nižu platu.

Novim izmenama zakona predviđeno je razvrstavanje radnih mesta policijskih službenika u 13 platnih grupa koje će dodatno biti razvrstane u platne razrede. Ukoliko dođe do promene radnog mesta raspoređivanjem policijskog službenika na ekvivalentno radno mesto na kome se plata razlikuje u odnosu na mesto na kom je do sada radio, policijskom službeniku se neće menjati plata, dok se ne izvrši usklađivanje ove dve plate u skladu sa novim propisima o određivanju plate. Ako, međutim, policijski službenik bude raspoređen na drugo radno mesto on će primati platu novog radnog mesta na koje je raspoređen.

Novim izmenama i dopunama zakona predviđeno je da policijski službenici ostvaruju pravo na naknadu troškova i za rad pod otežanim terenskim uslovima i specifičnim bezbednosnim policijskim poslovima – pod ovim se misli na znatno fizičko i psihičko opterećenje policijskih službenika, ukoliko ovi poslovi ne potpadaju pod redovnu nadležnost njihove organizacione jedinice; ali za ovo vreme provedeno na terenu u obavljanju ovih poslova oni neće ostvarivati naknadu troškova za smeštaj, ishranu, dolazak i odlazak sa posla. Naknada plate policijskim službenicima biće isplaćena u istom iznosu kao da su za to vreme radili, osim kod privremene udaljenosti sa rada (tada se primenjuju propisi vezani za privremeno udaljenje). Takođe, policijski službenici će moći da ostvare uvećanu platu za minuli rad po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu ostvarenu u radnom odnosu, u visini 0,5% osnovne plate.

Odgovarajući na poslanička pitanja resorni ministar je istakao da će se nastaviti sa ulaganjem u opremanje policijskih službenika, radnih prostorija a najavio je i izgradnju novog centra za obuku vatrogasaca-spasilaca u Mladenovcu. Takođe, ministar je istakao upravo ono za šta se NPSS već duže vreme bori – neophodan je ozbiljniji odnos pravosudnih organa prema kriminalu, odnosno oštra kaznena politika prema počiniocima krivičnih dela. MUP će zatražiti izmene zakona iz oblasti Ministarstva pravde kako bi se za svako sledeće ponovljeno delo nasilja značajno uvećavala kazna. Kako je rečeno, u tom smislu MUP već radi na predlogu izmene Krivičnog zakona kako bi se svaki oblik nasilja teško kažnjavao, a samim tim i napadi na policijske službenike. Takođe je napomenuto da će se raditi na proširenju ovlašćenja policijskih službenika, odnosno da se pravosudni organi aktivno uključe u borbu protiv nasilja i kriminala. To samo znači da apeli i napori NPSS-a da se policijski službenik zaštiti nisu ostali bez rezultata.

Press NPSS