Posebni kolektivni ugovor za policijske službenike važi do 7. marta i za nešto više od mesec dana neće biti na pravnoj snazi, zbog čega je Nezavisni policijski sindikat Srbije, pred zaključivanje novog kolektivnog ugovora, iskoristio priliku da se poslodavcu obrati sa inicijativom za uklanjanje određenih protivrečnosti, uočenih u još važećem tekstu.

NPSS smatra da postoje više nego očigledni razlozi, pravno utemeljeni, zbog kojih te protivrečnosti i manjkavosti Posebnog kolektivnog ugovora moraju da budu uklonjeni prilikom zaključivanja novog Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

Naime, pravni tim NPSS uočio je da postoje nesaglasnosti između važećeg Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike i Zakona o policiji, i to u pogledu procenta uvećanja zarade koja zaposlenom pripada po osnovu dodatka na platu za zamenu rukovodioca.

Osnovna nesaglasnost je ona po kojoj Zakon o policiji u članu 187, stav 1, tačka 6, predviđa da policijski službenik ostvaruje pravo na uvećanu platu u visini utvrđene ovim zakonom, i to za zamenu rukovodioca:

1. do 10 radnih dana – 10% osnovne plate,

2. duže od 10 dana – 15% osnovne plate

S druge strane, članom 12. važećeg Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike propisano je da policijski službenik ima pravo na dodatak na platu:

1. do 10 radnih dana mesečno – 3% od osnovne plate, odnosno – 4% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

2. od 10 do 20 radnih dana mesečno – 6% od osnovne plate, odnosno – 7% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

3. za 20 i više radnih dana mesečno – 10% od osnovne plate, odnosno – 12% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice.

 

Pravni tim NPSS ukazuje da su pomenute stavke u suštinskoj suprotnosti sa članom 8. Zakona o radu, koji kao krovni propis koji reguliše tematiku radnih odnosa propisuje da kolektivni ugovor ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom (u predmetnom slučaju Zakonom o policiji), što je upravo učinjeno u važećem Posebnom kolektivnom ugovoru za policijske službenike.

Iz tog razloga NPSS koristi priliku da pred zaključenje novog Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike poslodavcu ukaže na navedenu protivrečnost.

Takođe, NPSS je u pomenutoj inicijativi predložio poslodavcu da procenti uvećanja zarade na ime ostalih osnova dodataka na platu (rad noću, rad za vreme državnih i verskih praznika, pripravnost, rad u smeni, kao i prekovremeni rad) u novom Posebnom kolektivnom ugovoru budu uvećani u odnosu na dosadašnje, a sve zbog dodatnih opterećenja na radu kojima su policijski službenici izloženi tokom rada po navedenom osnovu.