Београд, 27.09.2019

Како су пред Врховним касационом судом у току поступци поводом поднетих ревизија у грађанско-правним споровима, везаних за остваривање права полицијских службеника МУП-а на исплату разлике између исплаћене и припадајуће плате увећане за сменски рад и то у периоду од априла 2014. године до марта 2015. године, а сведоци смо неажурности и неуједначености ставова у пресудама судова, Независни полицијски синдикат Србије обратио се Дописом Врховном касационом суду.

Независни полицијски синдикат Србије као интересна организација радника запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије чији је циљ између осталог, побољшање и заштита права радника, обратио се у име својих чланова, ради остваривања правоваљане и уједначене судске заштите подносилаца ревизије у напред поменутим споровима, а из разлога јер је Врховни касациони суд поводом поднетих ревизија донео већи број пресуда којима се одбијају као неосноване ревизије тужилаца изјављене против Апелационих судова којима су одбијени тужбени захтеви тужилаца-конкретно полицијских службеника за исплату разлике између исплаћене и припадајуће плате увећане за сменски рад и то у периоду од априла 2014. године до марта 2015. године, са образложењем да им то право није прописано Посебним колективним уговором за полицијске службенике (Сл.Гласник бр.22/15) који је потписан 17.07.2015. године од стране Министра унутрашњих послова Републике Србије и представника синдиката полиције. Наиме, постоји реална и логичка потреба да укажемо да је у утуженом периоду заправо био на снази Посебни колективни уговор за полицијске службенике (“Службени гласник РС“, бр.18/2011 и 46/2014 – споразум), а не Посебан колективни уговор за полицијске службенике (Сл.Гласник бр.22/15) како се у образложењима одлука Врховног касационог суда наводи. Са тим у вези, произилази закључак да Суд заснива своју одлуку на ретроктивној примени права-Посебног колективног уговора за полицијске службенике (Сл.Гласник бр.22/15)  што је противно одреби из чл.197. Устава РС који забрањује повратно дејство закона и других општих аката. На овај начин је по мишљењу правног тима НПСС повређен принцип правне сигурности и владавине права као и минимум права загарантованих Уставом свим грађанима Републике Србије,  па самим тим и тужиоцима.

Имајући у виду да је реч о полицијским службеницима, и остваривање и заштите њихових правних интереса и законом гарантованих и утврђених преференција добија на своје актуелности не само синдикалној већ и широј друштвеној оправданости јер је у интересу сваке државне заједнице и организације да својим полицијским службеницима обезбеди и очува извесност, сигурност и предвидивост у погледу зарада и осталих права која им проистичу из радног односа уз примену важећих прописа, Синдикат овом приликом изражава своју бојазан која је проузрокована несвакидашњом и необичајним одлуком и образложењем овог суда јер се тиме подрива принцип правне сигурности и заштите већ стечених права. Нарочито, јер су тужиоци полицијски службеници који су по својој професији обавезани  да спроводе и штите примену закона и који су много пута ризиковали своје животе управо да би заштитили своју државу и принципе прописане Уставом и законом, а што и данас свакодневно чине а из којих образложења одлука Врховног касационог суда произилази повратно дејство прописа.

„Независни полицијски синдикат Србије увек ће настојати да заштити интересе запослених у МУП-у кроз разне облике синдикалне борбе и овом приликом изражавам наду да ће Врховни касациони суд као једна од најважнијих институција у правосуђу Републике Србије приликом даљег одлучивања примењивати посебан колективни уговор за полицијске службенике који је био на снази за утужени период, те да се одлуке доносе уз поштовање елементарних постулата права прописаних Уставом РС и њеним законима како бисмо добили правноваљану и на закону и Уставу утемељену одлуку“ поручио је председник НПСС Милош Јеленковић.

 

                                                                                                                                             Инфо НПСС