Београд, 10.03.2020. Данас је у Палати Србија одржан редовни састанак Главног одбора Независног полицијског синдиката Србије (НПСС) на челу са председником Милошем Јеленковићем и  Радне групе МУП-а за сарадњу са синдикатима, на челу са помоћником директора полиције, генералом полиције Слободаном Малешићем .

Као и до сада, представници Синдиката су пред чланове радне групе, између осталог, изнели питања која су у претходном периоду најчешће упућивана на адресу НПСС-а од стране полицијских службеника.

  1. 1. Молимо да нам доставите јасно тумачење одредби Закона о државним службеницима, односно да нас информишете на кога се све примењује чл. 78. Закона о државним службеницима и да ли се исти примењује и на полицијске службенике, обзиром да је њихов положај поводом престанка радног односа регулисан чл. 172. Закона о полицији који је леx специалис за полицијске службенике у односу на Закон о државним службеницима, а који се примењује на полицијске службенике када поједина област није регулисана Законом о полицији, што конкретно није случај. Закон о полицији не предвиђа санкцију „престанак радног односа у случају изрицања условне осуде на казну затвора од најмање шест месеци, без обзира на период проверавања за кривично дело које га чини недостојним за вршење дужности.

Одговор: Мишљење, став и тумачење МУП-а Р. Србије је да су Решења о престанку радног односа колегама донета у складу са позитивно-правним прописима Републике Србије и да ће се примена истих наставити и у будућем периоду, а почев од дана 13.04.2019. године када је Високи службенички савет донео правнообавезујући Правилник за државне службенике. Од тога датума донето је 12 Решења о престанку радног односа, док су у поступку доношења још три Решења. Договор је постигнут у делу где ће Синдикат иницирати измене и допуне Правилника, а којима би полицијски службеници са статусом примене репресивних полицијских овлашћења били изузети из истог, као и да ће рад по овој теми бити настављен у наредном периоду.

  1. 2. Остваривање права из радног односа посебне групе полицијских службеника-оперативна група за сузбијање криминалитета Полицијске управе у Врању: -У складу са одредбом из чл. 303 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Инт. 01 бр. 4685/18-13 од 13.06.2018.године поједини полицијски службеници су се обраћали руководиоцима Полицијских управа везано за право на коефицијент за сменски рад везано за тзв. посебну групу полицијских службеника (Полицијска управа у Врању ПИ Врање)-оперативна група за сузбијање криминалитета који до сада нису пружили правоваљани одговор. Наиме, поменути полицјски службеници свој рад, фактички и свакодневно, обављају у сменама на тај начин што раде две прве смене, две друге смене и две треће смене по осам радних сати, а постојећим решењима нису им призната права на коефицијент категоризације радних места у виду подкоефицијента за рад обављан у сменама и то у износу од 0,145, а који је признат осталим полицијским службеницима који такође обављају посао у сменама. Имајући у виду чињеницу да ови полицијски службеници обављају исти рад као и остали полицијски службеници, а чијим решењима је признат коефицијент за нередовност 0,145, тзв. посебна група полицијских службеника (у већини ПУ)-оперативна група за сузбијање криминалитета је мишљења да су радно дискриминисани јер немају  једнаку плату за исти рад, а која има по Уставу припада. Са тим у вези, молимо Вас да нам дате потребна објашњења везана за овакво чињенично стање.

Одговор: Чланови Радне групе су мишљења да је и у овом случају испоштован Закон о раду, Закон о полицији, као и други законски и подзаконски акти, те да је колегама вршен обрачун зараде на исправан начин, као и колегама са решењима криминалистичких полицајаца. Након провере и увида у временике рада и налин обрачуна биће предузете даље мере.

  1. 3. Остваривање права на обавезно здравствено осигурање чланова породице-деце полицијсих службеника који су као полазници уписани на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова при Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици – Наиме, већи број чланова нашег синдиката обраћали су нам се везано за чињеницу да на основу издатих уверења за остваривање права на обавезно здравствено осигурање њихових чланова породице-деце који су полазници на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова при Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, нису могли остварити право на обавезно здравствено осигурање из чл. 4 Закона о здравственом осигурању у својству осигураних лица посресдтвом њихових родитеља коју су осигураници и чије здравствено осигурање по основу њиховог радног односа плаћа МУП-а. Дакле, приликом пријаве на здравствено осигурање, њима су били одбијани захтеви везани за право на „бесплатно“ здравствено осигурање посредством њихових родитеља који су запослени у МУП-у са образложењем да полазницима на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова при Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици се не обезбеђује право из чл. 18. ст. 1 тач. 1 Закона о здравственом осигурању, јер је у питању курс те да није стручно усавршавање односно школовање за које би могли да остварују право,те да се овим полазницима једино може обезбедити здравствена заштита уз материјалну надокнаду. Имајући у виду наведено, молимо Вас за појашњења.

Одговор: Закон о здравственом осигурању не препознаје упис у Центар за основну полицијску обуку као наставак школовања, те полазници немају законског основа за такав начин здравственог осигурања. Приликом уписа на ЦОПО, а потписивањем Уговора са МУП-ом полазници се обавезују да сами обезбеде здравствено осигурање по другим основима.

  1. 4. У Одреду Жандармерије у Нишу распоред рада се доноси дан унапред, а не 48 сати раније како је предвиђено по ПКУ.  Молимо за објашњење.

Одговор: Због специфичности посла и ангажовања јединице, није увек могуће предвидети Дневни распоред рада за више дана унапред, али када је то могуће, што се углавном и ради, распоред се доноси у складу са ПКУ. Такође, у наредном периоду посебна пажња Команде биће усмерена на решавање овог питања и биће испоштоване све одредбе правних аката.

  1. 5. У одсуству са рада шефа смене дежурне службе у ППУ, по било ком основу, ко је надлежан да на радном месту мења шефа смене ДС

Одговор: У случају замене шефа смене ДС на радном месту, истог мењају командир ПИ, заменик командира ПИ и помоћници командира у ПИ, а који су у истом нивоу руковођења. Официри Одељења полиције нису у истом нивоу руковођења као шефови смена, те исти могу вршити замену на раду само уколико није могуће другачије тренутно организовати. Такође, полицијски службеници са средњом стручном спремом и нижим нивоима руковођења никако не могу мењати одсутног шефа смене, већ само вођу смене у ПИ.

  1. 6. На безбедоносним положајима Дабиновац, Крток и Требиња полицијски службеници из ППУ Прокупље бораве у неусловним монтажним контејнерима. Када може да се очекује реновирање или постављање нових? -Када се очекује набавка нових панцира за колеге које раде на овом подручју, обзиром да је постојећим истекао рок трајања?-Када се очекује набавка нових возила за ово подручје обзиром да ни на једном од ова три положаја нема функционалног превозног средства?

Одговор: Уз образложење начелника ППУ Прокупље о тренутној ситуацији, од стране руководилаца надлежних сектора предузете су хитне мере на решавању ових проблема и у скорије време биће реализоване.

  1. 7. На који начин се примењује Закон о ратним ветеранима за припаднике МУП-а?

Одговор: Пошто се ради о широкој и свеобухватној теми, а сам Закон има одложено дејство, постигнут је договор о даљој сарадњи по овој теми. Такође, измењене су одредбе надлежних закона у делу где су радницима МУП-а изједначена права са радницима Министарства одбране, а у току је измена и потребних правилника и израда Правилника о пензионисању где ће бити предвиђене олакшавајуће околности о пензионисању.

  1. 8. Услед појаве Корона вируса, да ли је МУП кренуо у набавку материјално техничких средстава за заштиту припадника МУП-а, а обзиром на то да су се већ појавили случајеви заражених у нашој земљи?

Одговор: МУП је предузео све потребне мере и радње из своје надлежности и спремно приступа у овај делокруг рада и пружа адекватну подршку и помоћ својим запосленима и грађанима Републике Србије.

Инфо НПСС