Nezavisni policijski sindikat Srbije, kao interesna organizacija koja zastupa i štiti radnopravni interes svojih članova i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u cilju blagovremenog i pravovremenog ukazivanja na činjenice koje su u vezi sa radnim angažovanjem, podneo je Direkciji policije Pritužbu na rad, kao i Incijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog-komandira Policijske ispostave u Jagodini S. R, a zbog osnovane sumnje da je počinio Teške povrede službenih dužnosti, i to:

Nezakonit, nesavestan, nemaran rad ili propuštanje radnje za koju je zaposleni ovlašćen, a koje su prouzrokovale ili su mogle da prouzrokuju štetu ili nezakonitost u radu.

Nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mera iz svoje nadležnosti za bezbednost lica, imovine i poverenih stvari.

Ponašanje koje šteti ugledu Ministarstva.

Povreda prava zaposlenih

Pravni tim Sindikata, motivisan postupanjem u skladu sa pozitivnopravnim propisima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i radnopravnom zaštitom zaposlenih u PI Jagodina nastavlja sa daljim radom i monitoringom u vezi predmetnog slučaja.

Inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka.

Pritužba na rad zaposlenog.

Press NPSS