Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuje javni konkurs za prijem na Selekcionu i Osnovnu

obuku za Žandarmeriju za popunjavanje radnog mesta „žandarm“ (200 izvršilaca) u Žandarmeriji,

Direkcija policije, i to:

80 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Beogradu,

40 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Novom Sadu,

20 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Nišu i

60 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Kralјevu.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa

propisane Zakonom o policiji i Uredbom o specijalnoj i posebnim jedinicama policije, i to:

  1. da je državlјanin Republike Srbije;
  2. da ima prijavlјeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu

neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;

  1. da ima završeno srednje obrazovanje;
  2. da nema manje od 18 ni više od 24 godine starosti u momentu podnošenja prijave;
  3. da ne postoje bezbednosne smetnje za obavlјanje poslova u Ministarstvu;
  4. da poseduje vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B” kategorije;
  5. da ispuni uslove selekcionog testiranja;
  6. da je sposoban za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa

prethodnog lekarskog pregleda.

NAČIN I ADRESA PODNOŠENјA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs, podnosi se na propisanom obrascu zajedno sa dokumentacijom, na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za logistiku, Uprava za lјudske resurse, Bulevar dr

Zorana Đinđića broj 104, 11070 Novi Beograd (pisarnica SIV-a 2 ili putem pošte), sa naznakom –

”Za javni konkurs za radno mesto „žandarm“ (navesti za koji Odred se podnosi prijava).

ROK ZA PODNOŠENјE PRIJAVE

Trideset dana od dana objavlјivanja konkursa na internet sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i

u dnevnom listu „Politika“ i počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavlјen,

odnosno od 02.11.2023. godine.

 

Više informacija na linku