Beograd, 05.06.2018. Nova Uredba o karijernom napredovanju policijskih službenika objavljena je 01.06.2018. godine u “Službenom glasniku RS”, br. 42/2018.

Pored preciznije određenog stepena obrazovanja, odnosno broja ESPB bodova potrebnih za pojedina zvanja,odnosno karijerno napredovanje sa visokim obrazovanjem, izmene koje nova uredba nosi u odnosu na prethodnu sadržane su i u dva nova Člana 10 i 11.
Član 10. između ostalog predviđa:”Rukovodilac iz stava 1. ovog člana proverava ispunjenost uslova za sticanje narednog čina/zvanja, i ukoliko utvrdi ispunjenost, obrazac predloga dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici za poslove ljudskih resursa, radi donošenja akta o sticanju narednog čina/zvanja.
Ukoliko rukovodilac iz stava 1. ovog člana utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za sticanje čina/zvanja, obveštava nadležnu organizaciju jedinicu za poslove ljudskih resursa, koja je dostavila obrazac predloga za sticanje narednog čina/zvanja.
Akt o sticanju narednog čina/zvanja donosi se najkasnije u roku od mesec od dana kada je zaposleni ispunio uslove za sticanje čina/zvanja.
Član 11.
Aktom o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu istovremeno se utvrđuje da zaposleni gubi čin-zvanje.”

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a počeće da se primenjuje od 01.08.2018. godine.

Press NPSS