Poput izmena u Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, o kojima smo ranije obavestili naše članove, u toku je procedura usvajanja teksta Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, koji je dostavljen na zvanično mišljenje ministarstvima rada, finansija i pravde.

Pravni tim Nezavisnog policijskog sindikata Srbije ukazuje na ključne izmene Posebnog kolektivnog ugovora (PKU), koje su najzanimljivije našem članstvu i zbog kojih nam se članovi sindikata najviše obraćaju, a predložene su u pomenutoj radnoj verziji u odnosu na trenutnu verziju, čiji je rok važenja istekao 21. marta ove godine.

Naime, predloženom verzijom PKU za državne organe zaposleni imaju pravo na regres za godišnji odmor u neto visini od 3.000 dinara mesečno, a zaposleni koji ostvaruju pravo na godišnji odmor u trajanju kraćem od 20 radnih dana, imaju pravo na srazmerni iznos regresa.

U staroj verziji PKU za državne organe ovo rešenje nije postojalo.

Takođe, u predloženoj verziji PKU za državne organe načinjene su brojne tehničke izmene u cilju preciziranja uslova za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć. To je učinjeno u članu 47. predložene verzije.

Pravni tim NPSS ovim putem ukazuje da je u predloženoj verziji PKU za državne organe propisano da se pravo na solidarnu pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodice može ostvariti ukoliko se zahtev podnese u roku od 90 dana od dana kada je nastupio osnov za isplatu solidarne pomoći, najviše u visini do dve prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (prema posledenje objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike).

Dalje, u članu 48. predložene verzije PKU za državne organe uvećan je procenat novčane nagrade, i to tako što je propisano da zaposleni ima pravo na jubilarnu novčanu nagradu u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u RS (prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike) za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na kalendarsku godinu u kojoj se jubilarna nagrada ostvaruje, s tim što se visina novčane nagrade uvećava za 30 posto pri svakom narednom ostvarivanju tog prava.

Sa druge strane, u prethodnoj verziji PKU za državne organe procenat ovog uvećanja nagrade iznosio je 25 posto.

Takođe, u radnoj verziji pomenutog kolektivnog ugovora preciznije je definisana obaveza poslodavca da deci starosti do 15 godina obezbedi čestitku za Novu godinu, i to tako što je propisano da vrednost novčane čestitke ne može biti niža od 50 posto neoporezivog iznosa, koji je predviđen zakonom, odnosno vrednost čestitke ne može biti niža od trenutno propisanih 4.892,00 dinara.

Pomenutoj odredbi dodato je i to da se poklon za Novu godinu obezbeđuje i deci lica koje je radno angažovano na osnovu ugovora van radnog odnosa u državnom organu, najmanje tri meseca sa prekidima ili neprekidno u kalendarskoj godini.

Za sve detalje i eventualne nejasnoće u vezi sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe, možete da se obratite pravnom timu NPSS (011/3131 894, 060/370 4000, 064/678 0000).